Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

 

 

 Program Profilaktyczno-Wychowawczy
| Pobierz |

 

 Wewnątrzszkolny System Oceniania 
| Pobierz |

  Wykaz zmian: 
Decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 21.01.2019 r. wprowadzono w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceny następujące zmiany:                                                                                                                 §24, pkt  5b otrzymuje następujące brzmienie „ jeżeli z powodu nieobecności uczeń nie może napisać pracy klasowej lub sprawdzianu z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie ustalonym      z nauczycielem. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może skorzystać z nowego terminu musi przedstawić pisemne usprawiedliwienie i ustalić z nauczycielem nowy termin. Niezgłoszenie                się  w wyznaczonym terminie i niedostarczenie usprawiedliwienia skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej”.                                                                                                                                Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 01.02.2019 r. 


Wewnątrzszkolny System Oceniania
| Pobierz |

  

 Program Profilaktyczny Internet
| Pobierz |

 

 Statut
| Pobierz |

Jesteś tutaj: Home Dokumenty