Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Artykuły

Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień to skoordynowane działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Fundacji Edukacji Międzynarodowej, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej i dolnośląskich szkół oraz wielu osób i instytucji spoza oświaty.

Główne Postulaty – założenia Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień

 

1.Przyjęcie za bazę teoretyczną rozwojowej koncepcji zdolności H. Gardnera i czynnikowego modelu zdolności J. Renzulliego i F. Mönksa;

2.Praca z uczniem zdolnym w jego własnym, naturalnym środowisku;

3.Pobudzanie i wspieranie wszystkich szkół w zakresie pracy z uczniem zdolnym. Odejście od tworzenia centrów kształcenia uzdolnień;

4.Uaktywnienie całego lokalnego i regionalnego środowiska edukacyjnego;

5.Wykorzystanie efektu synergii we współpracy wielu podmiotów;

6.Jak najszersze rozumienie pojęcia zdolności i jego lokalne dookreślanie;

7.Podjęcie działań wspierających szkoły i nauczycieli- zarówno organizacyjnie, merytorycznie, jak i finansowe.

Szkoła Podstawowa nr1 w Sycowie od wielu lat wspiera dzieci w rozwijaniu zdolności i zainteresowań. Wczesne wykrycie i właściwe podejście do rozwoju zdolności i zainteresowań to gwarancja sukcesów edukacyjnych i życiowych dzieci.
Nie wystarczą jednak tylko szkolne oddziaływania zorientowane na przyswajanie wiedzy, czy kształcenie umiejętności. Potrzeba wysiłku wielu podmiotów, aby poszukiwać, odkrywać, stwarzać warunki i rozwijać zdolności.
Dlatego w roku 2002 przystąpiliśmy do stworzenia systemu, który miał pomóc w diagnozowaniu i stwarzaniu przyjaznych warunków do rozwoju zdolności i zainteresowań.
W tym celu wzięliśmy udział w licznych szkoleniach z zakresu wspierania uzdolnień, stworzyliśmy programy kół zainteresowań, programy indywidualne dla uczniów szczególnie uzdolnionych z języka polskiego i matematyki, opracowaliśmy Program Wspierania Uzdolnień, który został z zatwierdzony w roku 2005, a w następnych latach wprowadzany i poddawany ewaluacji. Program poprzedzają słowa wybitnego pedagoga Marii Grzegorzewskiej "Każdy z nas ma piętę Achillesową, ale i punkt Archimedesowy". Stały się one istotą naszych działań, w których zakładamy ,ze w każdym uczniu tkwią zdolności, tylko trzeba stworzyć warunki, aby pozwolić im się ujawnić i rozwinąć. Dlatego staramy się rozbudzać w nich ciekawość świata, wdrażać do samodzielności i odpowiedzialności, budować postawy otwartości i tolerancji.
W tym celu proponujemy naszym uczniom:
- udział w realizacji różnych projektów
- bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, konkursów i zawodów sportowych
- zróżnicowane formy i metody pracy
- ciekawe wycieczki edukacyjne
- diagnozowanie ich uzdolnień i zainteresowań
- udział w akcjach charytatywnych i wolontariatu
- zajęcia dotyczące stylów, technik i efektywności uczenia.
Nasze starania w tym zakresie zostały ocenione przez komisję monitoringującą przedłużeniem Certyfikatu Szkoły Wspierającej Uzdolnienia.

 

W roku szkolnym 2013-2014 nasza szkoła ponownie  będzie ubiegać się o przedłużenie Certyfikatu w zakresie wspierania uzdolnień. W tym celu dokonane zostało podsumowanie działań w czterech obszarach :Kompetencji i rozwoju zawodowego nauczycieli, Warunki pracy szkoły, Proces nauczania i uczenia się, Klimat szkoły. Szkołę oceniać będzie komisja składająca  się z przedstawicieli DODN i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. 

Zespół Wspierania Uzdolnień

Jesteś tutaj: Home