Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

TIK – TWÓRCZA INNOWACYJNA KREATYWNA SZKOŁA


Harmonogram zajęć
| Pobierz |

 

 


 

      Projekty o zasięgu ogólnopolskim:

1.     Projekt „ EKOLOGIA – trzy żywioły” – innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania metodą projektu   realizowany przez Uniwersytet Wrocławski.

Zakończyła się realizacji projektu EKOLOGIA, którego celem ogólnym było wypracowanie i przetestowanie innowacyjnego, interdyscyplinarnego programu nauczania przedmiotów matematyczno- przyrodniczych metodą projektu w szkołach. Efektem jest wykształcenie ucznia jako osoby świadomej zjawisk ekologicznych i przyrodniczych , rozumiejącej procesy kształtowania środowiska oraz posiadającej umiejętności praktyczne do wykorzystania i wdrożenia tej wiedzy. W naszej szkole udział w zajęciach, które odbywały się przez dwa lata w ilości 200 godz. brało udział 60. uczniów. W wyniku realizacji tego projektu zostały nieodpłatnie przekazane pomocy dydaktycznych o wartości 11 044,26 zł. Zajęcia prowadzone były systematycznie przez pięcioro nauczycieli naszej szkoły oraz sporadycznie przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego . Uczniowie wraz z nauczycielami biorą udział w ogłaszanych konkursach, wycieczkach edukacyjnych  oraz w dwóch obozach naukowych.

Działania naszej szkoły w ramach tego projektu zostały zgłoszone jako innowacja pedagogiczna w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

 

2.     Projekt EDUSCIENCE ­ – podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem innowacyjnych metod       i technologii

Projekt realizowany przez :  Polską Akademie Nauk, Edukację Pro Futuro, American   Sysems

Projekt ten skierowany jest do uczniów i nauczycieli z 250 wybranych szkół w całej Polsce na wszystkich etapach kształcenia. W ramach Projektu powstała nowoczesna platforma e- learningowi, na której są zamieszczone lekcje z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych. Platformę tę nauczyciele mogą zarówno rozwijać        i wykorzystywać na własne potrzeby jak i prezentować tam własne materiały. Spodziewanym wynikiem wdrożenia tego projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów naukami ścisłymi i przyrodniczymi. W naszej szkole w projekcie tym biorą udział uczniowie klasy 1 b pod opieką p. Urszuli Gabryelskiej. Podczas realizacji tego projektu szkoła otrzymała nieodpłatnie tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem oraz zestaw do monitoringu przyrodniczego.  Łączna wartość otrzymanego sprzętu wynosi  6692,00  zł.  Projekt będzie kontynuowany w kolejnym roku szkolnym.

Działania naszej szkoły w ramach tego projektu zostały zgłoszone jako innowacja pedagogiczna w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

3.     „ SZLIFIERNIA DIAMENTÓW ” - zadaniem realizowanego przez Fundację Edukacji Międzynarodowej projektu było wypracowanie innowacyjnych programów wspierania uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych. Uczestnikami projektu były dwie uczennice naszej szkoły, ich rodzice oraz nauczyciele.

 

4.     „Poprzez praktykę do profesjonalizmu- nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja”- celem ogólnym projektu było podjęcie działań umożliwiających zmianę jakościową w przygotowaniu kandydatów do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej w ramach studiów I stopnia                               w województwie dolnośląskim.

 

 

B.   Projekty o zasięgu gminnym :

5.     Projekt „Szkoła równych szans” – projekt systemowy w ramach „Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej. POKL, Priorytet IX

Dzięki realizacji tego projektu w szkole odbywają się zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów: teatralne, informatyczne i plastyczne. Oferta również skierowana jest do uczniów z trudnościami w nauce i były to: zajęcia logopedyczne, korekcyjno- kompensacyjne  oraz gimnastyka korekcyjna.

 

 

6.     Projekt szkolenia w zakresie piłki siatkowej dziewcząt klas IV-VI szkól podstawowych Sycowa w ramach współpracy z IMPEL Volleyball S.A

Zajęcia minisiatkówki dziewcząt odbywały się od listopada 2012 r. w wymiarze 2 x 90 minut tygodniowo. Treningi odbywały się na sali gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 1 w Sycowie. Zajęcia prowadził nauczyciel wychowania fizycznego tejże szkoły, instruktor piłki siatkowej – Jarosław Jagieniak. W zajęciach uczestniczyły dziewczęta z klas czwartych – uczennice sycowskich szkół podstawowych. Grupa liczyła dwadzieścia jeden siatkarek. Celem treningów było wzbudzenie u dziewcząt zamiłowania do minisiatkówki, wszechstronny rozwój psychomotoryczny, nauka umiejętności technicznych i taktycznych, poszerzanie wiedzy o dyscyplinie, oraz kształtowanie nawyków prozdrowotnych.

 

C.   Projekty o zasięgu szkolnym :

7.     Projekt „Mali odkrywcy” POKL, Priotytet IX

W ramach projektu odbywały się zajęcia skierowane do uczniów klas I- III, których celem było rozwijanie ich uzdolnień i zainteresowań. Utworzonych 10 grup zajęciowych, gdzie uczestnicy mieli możliwość rozwijania zainteresowań komputerowych, matematycznych, ruchowych, przyrodniczych oraz związanych z grami strategicznymi. Dzięki temu projektowi szkoła pozyskała nieodpłatnie sprzęt sportowy oraz niezbędne pomoce dydaktyczne.

 

„Odkrywamy świat bezpiecznie i zdrowo” – projekt ogólnoszkolny

Jesteś tutaj: Home Realizowane projekty