Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 1 im. III Tysiąclecia

w Sycowie

 

§ 1


Postanowienia ogólne

1) Wolontariat - to bezpłatne, wiadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących , wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.

2) Wolontariusz - osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym.

 Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

3) Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

4) Szkolny Klub Wolontariusza jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

§ 2

Cele działania

1.Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań wolontarystycznych na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

2.Zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.

3. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

4. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.

5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

6. Promocja idei wolontariatu w szkole.

7. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.

 

 

§ 3

Wolontariusze

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.

2. Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu  może być młodzież szkolna respektująca zasady i działania Klubu, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Klubu  pisemnej zgody rodziców na działalność wolontarystyczną.

3. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

4. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze nie kolidującym z obowiązkami szkolnymi i domowymi.

5. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.

6. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.

7. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.

8. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

9. Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Szkolnego Klubu Wolontariatu w SP nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie.

Każdy członek Klubu ma prawo do:

  wnoszenia nowych pomysłów,

  ciągłego rozwijania swoich umiejętności,

  ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu  zadaniami,

  jasno określonego zakresu obowiązków,

  prośby o pomoc,

  wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje.

Każdy członek Klubu ma obowiązek:

  być osobą odpowiedzialną,

  sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania,

  być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla której pracuje,

  zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,

  brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które maja na celu rozwijanie wolontariuszy.


§ 4

Obszary działania

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: Środowisko szkolne i środowisko lokalne.

Pomoc sąsiedzka:

  •  organizowanie zbiórek na rzecz potrzebujących,

  odwiedzanie samotnych,

  pomoc w sprzątaniu,

  robienie zakupów osobom chorym lub starszym,

  rozmowy towarzyskie z osobami samotnymi lub starszymi,

 Pomagamy naszym młodszym  przyjaciołom: 

  pomoc w lekcjach – pogotowie naukowe w świetlicy szkolnej lub innej wskazanej klasie,

  odwiedziny w Domu Dziecka,

  zbiórka darów,

  organizacja czasu wolnego,

  biblioterapia,

 Działalność w każdym miejscu, gdzie wolontariusz może nieść pomoc

  Udział w akcjach: Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy itp.

  Pomoc potrzebującym.

  Zbieranie pieniędzy, kwestowanie.

§ 5

Nagradzanie wolontariuszy

 Formy nagradzania:

  Pochwała opiekuna Wolontariatu z wpisem do dzienniczka ucznia.

  Dyplom uznania Honorowy Wolontariusz.

  Pochwała Dyrektora Szkoły.

  Powierzenie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.

  List gratulacyjny do rodziców, przedstawienie wyników pracy.

 Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

§ 6

Cele i założenia Szkolnego Klubu Wolontariusza:

  zapoznawanie z ideą wolontariatu,

  przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontarystycznej,

  umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych, ubogich itp.,

  wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży,

  promowanie życia bez uzależnień,

Jesteś tutaj: Home Wolontariat