Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel


Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.

https://oke.wroc.pl/aktualnosci/egzamin-osmoklasisty-13/


O tym, czy dziecko dostanie się do wybranej szkoły, decyduje liczba zgromadzonych przez nie punktów Jak obliczać punkty po ósmej klasie szkoły podstawowej?

Absolwent szkoły podstawowej może zebrać aż 200 punktów, w tym celu jednak musiałby mieć idealne świadectwo, maksymalne wyniki ze wszystkich części egzaminu oraz kilka dodatkowych osiągnięć i poświadczony udział w wolontariacie. Tacy uczniowie zdarzają się   i mogą bez większych obaw myśleć o dostaniu się do najlepszych szkół. Warto jednak pamiętać, że o tzw. progach punktowych, czyli o tym, ile punktów trzeba mieć, by dostać się do wybranej klasy w upatrzonej szkole, tak naprawdę dowiemy się dopiero po zakończeniu całego procesu rekrutacji. Wprawdzie na stronach internetowych poszczególnych placówek znajdziemy progi punktowe, ale dotyczą one ubiegłych lat i nie są miarodajne dla naboru w roku 2020/2021. Należy je traktować orientacyjnie i brać pod uwagę głównie podczas układania kolejności szkół na liście swoich preferowanych klas i szkół.

Ile punktów za egzamin?

Z dwustu punktów połowa jest do uzyskania podczas egzaminów ośmioklasisty. Za trzy egzaminy można dostać w sumie 100 punktów. Wynik egzaminu z języka polskiego oraz  z matematyki należy pomnożyć przez 0,35. Jeśli ktoś otrzyma 100 proc. na egzaminie, to 100 x 0,35 przyniesie mu 35 punktów. Odpowiednio 80 proc. da 28 punktów itd. Punkty za egzamin z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 (100 proc. x 0,3 = 30 punktów).

Punkty za świadectwo

Druga część ogólnej liczby punktów to suma punktów za: wybrane oceny ze świadectwa, za średnią ocen (powyżej 4,75 i bardzo dobre zachowanie), za działanie w wolontariacie i za szczególne osiągnięcia np. w konkursach kuratoryjnych (co najmniej na szczeblu wojewódzkim) czy osiągnięcia artystyczne i sportowe (co najmniej na szczeblu gminnym).

Punkty za oceny oblicza się dla czterech przedmiotów: za język polski, matematykę i dwa wybrane przedmioty, które wskazane są jako punktowane do danej klasy. Za ocenę celującą dostaje się 18 punktów, za bardzo dobrą 17, za dobrą 14, za dostateczną 8, za dopuszczającą 2 punkty.

Za świadectwo z wyróżnieniem można zyskać 7 punktów. Za wolontariat – 3 punkty. Za szczególne osiągnięcia, np. osiągnięcie tytułu finalisty i laureata konkursów przedmiotowych można otrzymać maksymalnie 18 punktów.

Jak zwiększyć liczbę punktów?

Jak jeszcze można poprawić swój wynik punktowy (i szansę na dostanie się do wybranej szkoły)? W tym momencie roku szkolnego możliwości są trzy:

- zapracować na jak najwyższą ocenę na świadectwie z języka polskiego, matematyki i wybranych dwóch przedmiotów (np. historii i wiedzy o społeczeństwie dla większości profili humanistycznych albo biologii i chemii przy naborze na profil przyrodniczy);

- postarać się o świadectwo „z czerwonym paskiem”, czyli poprawić oceny z wszystkich przedmiotów;

- zawalczyć jeszcze o punkty za wolontariat. Wiosną organizowanych jest wiele wydarzeń, przy których pomagać mogą wolontariusze; trzeba sprawdzić, czy mogą w nich brać udział osoby niepełnoletnie i czy po zakończeniu wolontariatu organizacja wydaje poświadczenie jego odbycia. Zaświadczenie takie należy przekazać wychowawcy klasy, by informacja  o wolontariacie została odnotowana na świadectwie.


Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych

Maksymalna liczba punktów

Świadectwo

100

Aktywność na rzecz innych ludzi

3

Świadectwo z wyróżnieniem

7

Szczególne osiągnięcia

18

Celujący z języka polskiego

18

Celujący z matematyki

18

Celujący z innego przedmiotu

18

Egzamin ucznia klasy ósmej

100

W tym język polski

100% x 0,35=35

W tym matematyka

100% x 0,35=35

W tym język angielski

100% x 0,30=30

 

A co z wynikami dodatkowych sprawdzianów?

Trzeba oczywiście pamiętać, że przy rekrutacji do niektórych klas szkół średnich prowadzone są dodatkowe sprawdziany klasyfikujące – do oddziałów dwujęzycznych dotyczą one kompetencji językowych, do oddziałów sportowych – sprawności, przy naborze do klas artystycznych – tzw. uzdolnień kierunkowych. Wyniki tych testów mają znaczenie, jeśli do danej klasy jest wielu chętnych i mają oni taką samą liczbę punktów.

Terminy główne egzaminu ucznia klasy ósmej

1. Język polski 21-04-2020 r. wtorek, godz. 9:00; czas pracy 120 minut

2. Matematyka 22-04-2020 r. środa, godz. 9:00; czas pracy 100 minut

3. Język angielski 23-04-2020 r. czwartek, godz. 9:00; czas pracy 90 minut

Terminy dodatkowe egzaminu:

1. Język polski 01-06-2020 r. poniedziałek, godz. 9:00

2. Matematyka 02-06-2020 r. wtorek, godz. 9:00

3. Język angielski 03-06-2020 r. środa, godz. 9:00

Termin ogłoszenia wyników: 19-06-2020 r.

Termin wydawania zaświadczeń: 26-06-2020 r.


Ważne!  Ministerstwo Edukacji Narodowej po raz drugi ogłosiło prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, ci pracownicy będą poszukiwani:

 • automatyk,
 • elektromechanik,
 • elektronik,
 • elektryk,
 • kierowca mechanik,
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń,
 • mechatronik,
 • murarz-tynkarz,
 • operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
 • operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • ślusarz,
 • technik automatyk,
 • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,
 • technik budowy dróg,
 • technik elektroenergetyk transportu szynowego,
 • technik elektronik,
 • technik elektryk,
 • technik energetyk,
 • technik mechanik,
 • technik mechatronik,
 • technik programista,
 • technik spawalnictwa
 • technik transportu kolejowego.

 

 Doradztwo zawodowe
| Pobierz |

 

 Egzamin próbny 2019/2020
| Pobierz I

 Program stypendialny KLASA Fundacji BNP Paribas
| Pobierz I

Jesteś tutaj: Home Klasy VIII